OBSAH VÝCVIKU

  • výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať a podľa druhu výcviku.
  • výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy.
  • praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla a výcvik v údržbe vozidla.
  • pred začatím výcviku vo vedení vozidla v cestnej premávke musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla, zásadami bezpečnej jazdy. Výcvik vo vedení vozidla môže začať až keď si žiadateľ osvojí základné vedomosti z predpisov o premávke na pozemných komunikáciách a základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla.
  • výcvik vodiča možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia, najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

ŠKOLENIE PRE VODIČOV

Poskytujeme kurzy povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov podľa zákona 280/2006 Z.z.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte: 0905 484 833